посетител:     демокрит-новини- BG наука
 
  абонамент
  Н О В И Н И Т Е
BG наука
  човек
  космос
  биосфера
  земя
  техника
  BG наука
    -открития
    -събития
    -проекти
    -анализи
    -грантове
    -учени
  изпрати новина
  връзка с нас

ФА: За философията, сърбежа и мухобойкатазатвори
09.11.2008

Демокрит: Малко екстракти от новия брой на сп. 'Философски алтернативи':

За какво да пием мляко от кокошка, като няма мухобойка...
 • Философията не е наука. Тя е първородна в сравнение с науката. И не й подобава да се срамува от природата си и боязливо да се стреми във всичко да прилича на науката. Философията е самостоятелна сфера на духовната култура, тя трябва да бъде съпоставяна не с другите науки, а с науката като друга сфера на културата, с религията, с изкуството, с нравствеността. ... Науката никога няма да постигне конкретната цялост на битието. Тя е абстрактна и от страна на предмета, и от страна на метода. Философията се стреми към съзерцание на конкретната цялост на битието, към прорив в емпирията, към смисъла и същността. ... /Николай Бердяев/

 • ... Бердяев болезнено преживяваше разпокъсаността и маломощието в християнския свят. Той посочваше на всичко относително и на историческите наслоения у християнските изповедания, които са довели до тия слабости християнския свят и ги поддържат още. Това той вършеше и по отношение на православните църкви. Например: неправилното отношение към държавата, което е докарало до значителен ущърб на църквата; църковният национализъм; обредоверието; недостатъчната активност в християнизирането на живота (затвореността и дори враждуването с другите християнски църкви); изолираното, самодостатъчно и самодоволно битие - без интерес - какво става в и със света, особено в и с останалия християнски свят. "Православието - думаше той, като следваше Вл. Соловьова - добре пази древната истина, но малко и лошо я осъществява. А истината е открита за творчество. Тя не е мъртъв капитал"... /Протопрезвитер Стефан Цанков/

 • Демокрацията е феноменологична, повърхностна, тя не може да бъде дори вагинален, а само епидермален сърбеж, тя няма вкус към трансценденциите и Трансцендентното. Тя е за хоризонтални (омасовени, нивелирани и хомогенизирани индивиди), а не за вертикални хора, каквито са богоносните и човеколюбиви старци-исихасти в Атон, в Оптина пустиня, или будистките монаси в Индия, Тибет и Непал. Затова всички демократични движения тревожат и измъчват чувствителните, религиозните, вглъбените хора, хората на високата умствена и духовна култура, довеждат ги до душевни съмнения, страдания и песимистичен духовен мартириум (мъченичество)...
  Моят Бердяев, езотеричният Пророк на Свободата... Песонализираният, екзистенциалният Полъх на Мислеща Евразия... Тревожното Предчувствие за възхода на Глобалния Антихрист в хранителната среда на ценностно деформираната постмодерна действителност... /Любомир Христов/

 • ... в самата българска литература е отредено особено място на Иван Вазов и неговото творчество, едиствено към които се прилага особена титулатура - "народен поет", "патриарх на българската литература" и пр., суперлативи не само от литературен и културен, но дори и от сакрален порядък. С други думи, очевидно е, че българската култура е литературноцентрична, българската литература - вазовоцентрична. Дали това е естествена, ''природна" характеристика на българската култура и литература?.../Емил Димитров/

 • За Имануел Кант беседите на Сведенборг с духове не са друго освен халюцинации или симптом на умопомрачение и той мотивира атаките си с липсата на какъвто и да е било доказателствен материал за реалността на подобни екстрасензорни контакти и изживявания. ... Повечето творци обаче, шведски и от други националности, възприемат тези свидетелства на Сведенборг като разширена художествена парабола, сродна с тази на Джонатан Суифт (1667 - 1747), да речем, създал свят не по-малко невероятен от отзи на духовете у Сведенборг и в същата епоха, за да ни поднесе реалност, аналогия на нашата и в своята необичайна перспектива.... /Вера Ганчева/

 • ... за разлика от Чомски, според когото скъсването с пасивността и изплъзването от доминиращия контекст е по силите само на отделни, удавени в общия хор гласове, Дерида набелязва контурите на една "оптимистична теория", мотивирана от възможността утрешна Европа да се превърне в отвъд-бинарно пространство, в което двойният императив на отговорността е зов за повече човешкост и преодоляване на границите. Една запазваща апорията и бдителна за отвъд-видимото отговорност, в която свое място има и деконструкцията... /Татяна Батулева/

 • Ницше отива дори по-далеч в опита си да демонстрира обвързаността между ландшафт, от една страна, и духа на различните култури и религиозни системи, от друга. Така например пейзаж и психология, география и история са привлечени от Ницше, за да обясни особеностите на будизма и християнството: "предпоставка за будизма е твърде мекият климат"; "Иисус Христос може да се появи само сред еврейския пейзаж." В тази колкото реална, толкова и въображаема география природата и климатът са определящи според Ницше и за творческия процес - "Париж, Прованс, Флоренция, Ерусалим, Атина - тези имена са вече доказателство, че геният зависи от сухия въздух и чистото небе."... /Камелия Жабилова/

 • Така разпитването на основанията на двете работни хипотези при тяхното проиграване води до разбирането, че съгласно една разработвана в хайдегериански дух екзистенциална херменевтика проявената в езика изначална метафорика има онтологичен произход, който е условие за възможност синтезис и диайреис, взети заедно в едно "разбиращо конфронтиране" при изтълкуващото артикулиране, да се проявяват едновременно и като моменти на логоса като логос апофансис в метафоричния пристъп между "е" и "не е" в копулата на субект-предикатната структура... /Кристиян Енчев/

 • Някак традиционно самото присъствие на въображението във философски контекст почти винаги се описва като тъмно и смътно. Това е достатъчна причина да бъде игнорирано от по-рационалните, т.е. обичащи да работят на светло умове, които очакват отговорите по тези мъгляви теми да дойдат рано или късно откъм бурно прогресиращите когнитивни науки. От друга страна, ортодоксалното кантианство обичайно го игнорира заради нечистия му характер, който лесно може да зарази и най-чистата философска рефлексия с опасни психологизми с дълъг инкубационене прериод. .. И така, имаме налице един трансцендентален апендикс, който в посткантовата философия се премахва по оперативен път, с лека упойка, без опасност за живота. Нека като начало обърнем внимание на "Критика на информацията" на Скот Лаш, където ще видим как един теоретик на социалното оперира с въпросния конструкт в контекста на актуалните теми за номадното, поточността и разпада на традиционните институции в мрежовото общество... /Ивайло Димитров/

 • Въпреки, че в своята над двадесетвековна история Традиционната логика (и силогистика) е преживяла какви ли не катаклизми (неразбиране, забрава, ограничения, обвинения, "корректировки"...), в днешно време нищо от това не й е спестено и даже е намерен още един повод за "прегрешение в правата вяра": "Тази система, (както беше установено по наше време) в някакъв смисъл се оказва логически противоречива. А именно в този смисъл, че в нея се оказват възможни изводи с лъжливо съждение от истинни предпоставки." Става дума за съждението "Нито един математик не е доказал петия постулат на Евклид"... /Жана Янева/

 • Две мухи се карали коя да е по средата. Изречението има сложна структура, тражекторът е изразен с номинална конструкция, а лендмаркът представлява събитие. Сам по себе си той е относителна предикация от атемпорален тип. Подстуктурата на тражектора в израза по средата предполага пространствена конфигурация, включваща център и периферия, която може да бъде обозначена най-малко с три точки...

  много финансови кризи по света са предизвикани именно от моралния хазарт... За какво да пием мляко от кокошка, като няма мухобойка! Тук вицът се представя като опровержение на определена необходимост, но двете прости изречения остават дезинтегрирани, тъй като активизират твърде дистантни възли в познавателната мрежа, за чието обединяване е необходима сложна транзитивна верига... /Яна Паликарска/

 • Широко разпространено е мнението, че много
  финансови кризи по света са предизвикани именно от моралния хазарт, който световните финансови институции пораждат чрез опрощаване на дългове и други облекчения на риска - в Мексико, Бразилия, Азия, Турция. Кредиторите са все по-склонни да отпускат заеми при по-ниски лихви и предизвикват криза... Явлението морален хазарт се наблюдава и в демократичната държава като резултат от трансферирането на рискове и отговорности при нейното функциониране и намеса в различни обществени сфери. ... На практика отделните индивиди в демократичната държава, независимо дали се възприемат като данъкоплатци или като държавни служители, са все по-малко отговорни. Като цяло това поражда морален риск на всеобща, повсеместна безотговорност в обществото... /Валентина Драмалиева/

 • Още за Хегел, после за Бергсон и Дилтай, Хусерл и, разбира се, Хайдегер времето и историята са основен философски въпрос. Въпреки това нито един от тези автори не обсъжда времето по начин, по който да се изясни защо не съществува
  наука за времето
  , дали тя е изобщо възможна, как може да се обоснове философски и ако нейният обект е времето, каква трябва да бъде предметната й област, евентуално какви области от досегашното знание трябва да се включат в нейния обхват. ... В заключение трябва да се изтъкне, че въвеждането на вечността като времеви модус, все едно като едно не-време, принадлежащо на времето, индуцира и се индуцира от модуса на избора на цялото като не-избор, принадлежащ на избора... /Васил Пенчев/

  Проведеният анализ потвърждава, че няма критерий, който сам по себе си да е достатъчен за разграничаването на всекидневни от специализирани дейности...

 • Проведеният анализ потвърждава, че няма критерий, който сам по себе си да е достатъчен за разграничаването на всекидневни от специализирани дейности. Липсата на граница, която еднозначно да откъсне всекидневните от специализираните дейности, поставя под съмнение самата идентичност на понятията "всекидневно" и "специализирано". Оказва се, че според различните критерии една и съща дейност може да бъде "едновременно" всекидневна и специализирана. ... Оттук следва, че никоя дейност не може да се определи като еднозначно всекидневна или еднозначно специализирана. Този проблем може да се реши, като се приложи концепцията на Витгенщайн за семейните прилики... /Анета Карагеоргиева/

 • Институциите намаляват неопределеността в човешките взаимодействия, като осигуряват устойчивост и предвидимост на социалните отношения. Ефективността на институциите се определя от степента на изпълнение на тяхната основна роля - да съдействат за повишаване предвидимостта на крайния резултат от човешките решения и действия и да осигуряват необходимата ефикасност чрез намаляване на транзакционните разходи и оптимизиране пътя за реализация на този резултат... /Диян Димов/

 • След като проследихме развитието на най-популярните похвати на прогнозиране, бихме могли да направим няколко обобщения... Казано накратко: 1) върви се изцяло по пътя на интердисциплинираността - всички сходими методи, аналогии, дори метафори прииждат от отделните научни дисциплини, за да подсилят прогностичната сила; 2) повечето техники на прогнозиране бележат усложняване или трансформиране на нови методи; 3) включва се пълният капацитет от ресурсите на новите технологии - дигитализация и интерактивност; 4) ползват се пригодимите нови научни открития; 5) преоткриват се творческият импулс, субективността и ролята на човешкия фактор... /Мариана Тодорова/

 • Работите на Данаилов, посветени на теоретичните разработки на Вайсман, са ценни и важни за областта на философия на науката. След смъртта му, за голямо съжаление, проблемите на философията на биологията нямат продължение във областта на философията на науката. Без съменение анализите му са изключително полезни при разработването на проблемите за демаркацията, редукцията, епистемичните стандарти в научното познание... /Юлия Васева - Дикова/

 • От 1984 до 1992 имах удоволствието да помагам на Ат. Данаилов в научното му ръководство на Специализираната лятна школа за млади научни работници във Варна, Ботаническата градина към СУ. Завинаги съм запомнил дълбоките и съдържателни разговори с него там, в които той показваше своето изключително познаване на философията и историята на науката, както и неговата страст към истината и борбата му срещу посегатествата върху науката.... Запомнил съм и една рядка гледка - как от сутрин до вечер Атанас ходеше в обкръжението на цял орляк младежи, жадни за знание... /Иван Пунчев/

Демокрит: За повече яснота, да представим и съдържанието на новия брой на сп. 'Философски алтернативи':

 

 

Списание “Философски алтернативи” кн. 4/2008

Съдържание

Философия и религия /60 години от смъртта на Н.Бердяев/

Николай Бердяев - Основи на религиозната философия
Прот. Стефан Цанков - Н.Бердяев. Характеристика на личността и възгледите му главно по лични впечатления и спомени
Любомир Христов – Моят Бердяев – езотеричният

 

Религия и национални ценности  

Емил Димитров – Националният проект, църквата и литературата

 

Философски идеи и традиции

Вера Ганчева – Емануел Сведенборг – емпирик и мистик
Татяна Батулева - Деконструкция и отговорност
Камелия Асенова – Ницше. Геобиография на духа
Кристиян Енчев – Херменевтично осмисляне на метафората в границите на предпредикатния опит
Ивайло Димитров – Феноменологията на въобразяването и пътят на репродукцията

 

Логика и език

Жана Янева – Противоречива ли е традиционната силогистика?
Яна Паликарска – Разрушаване на значението: абсурдът

 

Наука и ценности

Валентина Драмалиева – Бизнес-етика, морален риск и морален хазарт
Николета Михалева – Относно идеята за ценностната неутралност на науката

 

История и общество

Васил Пенчев - Към фундаментална история
Анета Карагеоргиева, Димитър Иванов – Към философия на всекидневието
Диян Димов – Социална роля и ефективност на институциите
Мариана Тодорова – Развива ли се футурологията?

 

In Memoriam

Юлия Васева- Дикова – Възпоменание за Атанас Данаилов
Иван Пунчев – Няколко думи в памет на Атанас Данаилов

 

Философски форуми и книги

Нина Атанасова, Юлия Васева – Дикова, Георги Николов – Национална научна конференция “Посоки на диференциация и интеграция на научното познание, шифри на научните специалности и дисциплинарна организация на изследванията в България”

Петър Канев – Моралът в българските медии – парадокс или императив

Нина Атанасова – Четиринадесети Попъров семинар на тема “Приложимост на знанието”

Нина и Стефан Димитрови – “Свирепа философия” – Васил Пенчев

Константин Янакиев – Въведение във философия на науката на български език

Васил Пенчев – Какво по-хубаво: Идентичност и толерантност

Балканско списание по философия

 

Демокрит: Ако често чувате около себе си въпроси от типа 'За какво да пием мляко от кокошка, като няма мухобойка!', значи е време да се абонирате за 'сп. 'Философски алтернативи'...

 

Автор: Демокритзатвори

Гледайте днес: Нощта на прилепите във Водната кула
25.09.2009
Нощта на прилепите във Водната кула!..."Ева Бехщайн" е театрална инсталация с научно-популярен фокус, която разказва за живота и обществото на една забележителна прилепка от вида Myotis bechsteinii
Автор: Демокрит&36 маймуниоще

CaféSci: Наистина ли имаме очи на тила?
24.09.2009
Café Scientifique предлага приятна атмосфера, предразполагаща ни да говорим за провокиращите мисълта събития в науката. Това се случва в кафенета, барове и ресторанти, далеч от академичните сгради...На 25 септември в Пловдив, един истински учен-детектив ще ни запознае със загадката на дългия път на зрителната информация
Автор: Green Democritоще

CaféSci: Машината на времето съществува
24.09.2009
Café Scientifique предлага приятна атмосфера, предразполагаща ни да говорим за провокиращите мисълта събития в науката. Това се случва в кафенета, барове и ресторанти, далеч от академичните сгради...В Нощта на учените на 25.09. в София един феймлабър ще ви запознае с проекта си за изкуствен интелект
Автор: Демокритоще

CaféSci: ...и краят на света през 2012 г.
24.09.2009
Café Scientifique предлага приятна атмосфера, предразполагаща ни да говорим за провокиращите мисълта събития в науката. Това се случва в кафенета, барове и ресторанти, далеч от академичните сгради...В Нощта на учените на 25.09. в София астрономът Валери Голев ще разсее с телескоп псевдонаучните ни кошмари
Автор: Демокритоще

CaféSci: The Fascination of Mobile Communications
19.09.2009
Café Scientifique предлага приятна атмосфера, предразполагаща ни да говорим за провокиращите мисълта събития в науката. Това се случва в кафенета, барове и ресторанти, далеч от академичните сгради...Заповядайте с изключени мобилни да се питаме с проф. Бонек Is there humanity without communication?
Автор: Демокритоще

Зеления: Прабаба ми е fat-алната жена
25.11.2008
...Прабаба ми е fat-алната жена...Никотиновият рецептор е на 3 млрд.?; Защо 'Хем сърби, хем боли'?; Жени по подразбиране; Да направим мозък от зъб
Автор: Green Democritоще

Там, където слънце не огрява
20.11.2008
...Мумията на вожда сякаш е потекла по площада...Къде ли? Ами в моя квартал – триъгълника "Коньовица", "Ючбунар" и "Банишора". За стара София тези три махали са като Бронкс, Бруклин и Харлем за Ню Йорк
Автор: Lehemоще

Големият адронен колайдер – очаквания и реалности
12.11.2008
...с помощта на ГАК ще видим Вселената, такава каквато е била в първата секунда от нейното съществуване...Доц. Литов: Стартът на ГАК предизвика небивал интерес. Бяха направени множество спекулативни изказвания както от хора, свързани с научните среди, така и от псевдоучени, които доведоха до масова психоза и прогнози за унищожаване на Земята
Автор: Сп. НАУКАоще

За отличниците и неудачниците
11.11.2008
...как да се активира способността за утеха на деловия човек?!...Докато героите на деня печелеха шах турнири, аз предпочитах да играя билярд и това, че в крайна сметка никак не пропаднах ме наведе на мисълта, че
Автор: Lehemоще

ФА: За философията, сърбежа и мухобойката
09.11.2008
За какво да пием мляко от кокошка, като няма мухобойка...Демокрацията не може да бъде дори вагинален, а само епидермален сърбеж; геният зависи от сухия въздух и чистото небе; Две мухи се карали коя да е по средата
Автор: Демокритоще

На 17-ти: Стипендии на Хумболтовата фондация
08.11.2008
...готов за download!...Канят се: млади научни работници и докторанти, научни ръководители, ръководители на научни звена, Хумболтови стипендианти
Автор: СУБоще


 Следващите 12 новини

 
Главна страница